Πιστοποίηση EN 16001 – Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας


Το νέο πρότυπο ακολουθώντας την τάση της εποχής μας και τις απαιτήσεις της, για Συστηματική Διαχείριση της Ενέργειας, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και στην μείωση του ενεργειακού κόστους.

Το πρότυπο EN 16001, είναι βασισμένο στo κύκλο του Deming – μεθοδολογία PDCA (Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Βελτιώνω):

  • Σχεδιάζω – Plan: καθιέρωση των στόχων και των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αποτελεσμάτων, σε συμφωνία με την Ενεργειακή Πολιτική
  • Εκτελώ – Do: Εφαρμογή των διεργασιών
  • Ελέγχω – Check: Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών ως προς την Ενεργειακή Πολιτική, τους στόχους, και τις Νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
  • Βελτιώνω – Act: Ανάληψη δράσης για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Το πρότυπο απαιτεί από τον οργανισμό:

  • την καθιέρωση κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής
  • τον προσδιορισμό των ενεργειακών πλευρών / αναγκών που προέρχονται από τις δραστηριότητες του οργανισμού
  • τον προσδιορισμό των Νομικών Υποχρεώσεων που αφορούν τον οργανισμό
  • την καθιέρωση προτεραιοτήτων και κατάλληλων ενεργειακών στόχων
  • την καθιέρωση οργανωτικής δομής και ενεργειακών προγραμμάτων για την επίτευξη των στόχων
  • την προαγωγή του σχεδιασμού, του ελέγχου, της παρακολούθησης, των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, της επιθεώρησης και ανασκόπησης, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την ενεργειακή πολιτική και η συνεχιζόμενη καταλληλότητα του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.

Το πρότυπο για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί ανεξάρτητα ή και ενσωματωμένο σε άλλα Συστήματα Διαχείρισης. Η δομή αυτού του προτύπου είναι όμοια με αυτή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001, έτσι ώστε να προαχθεί η εφαρμογή του.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.