Πιστοποίηση ISO 14001 – Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης


Το ISO 14001 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) έχουν ως στόχο:

 • Τη συμμόρφωση της επιχείρησης με την ισχύουσα για αυτή νομοθεσία
 • Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, από τη λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης
 • Τη διαρκή βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται
 • Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
 • Τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων

Τα οφέλη, που προκύπτουν από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Στα οφέλη που απολαμβάνει η ίδια η επιχείρηση:

 • Μείωση κόστους μέσω της εξοικονόμησης πόρων
 • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με συνεπακόλουθο την αύξηση των πωλήσεων
 • Αναβάθμιση – Ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Βελτίωση οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης σε θέματα περιβάλλοντος
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση Φυσικών Πόρων

(β) Στα οφέλη, που απολαμβάνει η κοινωνία και το περιβάλλον:

 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • Μείωση του όγκου των απορριμάτων κλπ.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.