Τελευταία Νέα


ΣΕΣΜΑ

H Define Συμβουλευτική Πληροφορική ΕΠΕ, έχει τη χαρά και την τιμή να είναι ένα από τα 55 μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ). Η εισδοχή στο ΣΕΣΜΑ είναι για την εταιρεία μας ένα μεγάλο βήμα που θα μας δώσει ένα ακόμη κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι, με δύναμη, θέληση και πίστη στους στόχους μας […]


Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Οι ενισχυόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να αφορούν στους παρακάτω Τομείς Προτεραιότητας: Αγροδιατροφή Ενέργεια Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες Εφοδιαστική Αλυσίδα Περιβάλλον Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Υγεία – Φάρμακα Υλικά – Κατασκευές ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα τα οποία: Α) είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την […]


Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων – Β’ Κύκλος

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/ υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. Ειδικότερα: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. […]


Αναβάθμιση ΠΜΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, […]


Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι: – η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή […]


DOMAINE PETRA MARINOU

ISO 22000 (HACCP) Η εταιρεία μας ανέλαβε την ανάπτυξη και την εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000:2005 (HACCP)


ΑΦΟΙ ΣΑΜΠΑΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ

  ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 22000 Η εταιρεία μας ανέλαβε Τεχνικός Σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 και τον Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη, και την Εφαρμογή Συστήματος […]


Aid Plus Care

Η εταιρεία μας ανέλαβε Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 το οποίο επιπρόσθετα καλύπτει τις προδιαγραφές της Υ.Α. Δ Υ 8 δ / Γ.Π. οικ./1348:2004 (ΦΕΚ 32/Β/16.1.2004) “Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων”.


AlphaDelta Constructions SA

Τεχνικός σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2004 και του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008.