Μεταφορές


APM TRANSPORT

ISO 9001 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 ISO 39001 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας κατά τις οδικές μεταφορές σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, Επέκταση για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/25/ΕΟΚ που σχετίζεται με την διακίνηση φαρμάκων καθώς και με το Πρότυπο TAPA


DHL GLOBAL FORWARDING

Η εταιρεία μας έχει αναλάβει : Α) την ενοποίηση του «Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας» σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους της DHL Global Forwarding κατά το πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και την επέκταση και αναβάθμιση του «Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» ομοίως σε όλους τους επιχειρησιακούς κλάδους της DHL Global Forwarding, κατά το Πρότυπο ISO 14001: 2004, Β) την επέκταση […]


SEAGULL SA

ISO 9001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008. Τεχνικός Σύμβουλος για την Αναβάθμιση, Βελτίωση, Εκπαίδευση και Υποστήριξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2008. ISO 14001 Η εταιρεία μας ανέλαβε τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το Πρότυπο ISO 14001:2005. […]