Αναπτυξιακός Νόμος


Ψηφίστηκε στις 16 Ιουνίου του 2016 ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016, ο οποίος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. (Για το πλήρες κείμενο του Αναπτυξιακού Νόμου πατήστε εδώ).

Ο Αναπτυξιακός Νόμος είναι χωρισμένος σε καθεστώτα ενίσχυσης

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού (προκηρύχθηκε με έναρξη 12/10/16 λήξη 28/04/2017)
 • Γενική Επιχειρηματικότητα (προκηρύχθηκε με έναρξη 12/10/16 λήξη 20/12/2016)
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ (προκηρύχθηκε με έναρξη 12/10/16 λήξη 20/12/2016)
 • Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ
 • Συνέργειες και δικτυώσεις
 • Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών
 • Ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια αλυσίδες αξίας
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους (προκηρύχθηκε με έναρξη 12/10/16 λήξη 28/04/2017)

Κάθε καθεστώς (εκτός του καθεστώτος “Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί”) βασίζεται στα άρθρα των περιφερειακών ενισχύσεων. Επομένως, για την υπαγωγή στον νόμο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον νόμο και ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης είναι επιλέξιμες και επιπλέον δαπάνες.

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

Κάθε καθεστώς προκηρύσσεται αυτοτελώς με Υπουργική απόφαση.

Αναλυτικότερα για τα καθεστώτα που έχουν ήδη προκηρυχθεί μπορείτε να διαβάσετε στο blog μας.

 

1. ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση Branding Name, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, καλύτερες υπηρεσίες και προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων.


2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

      i. Συμμετοχή φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου

Συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

      ii. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων.

Το ελάχιστο επιλέξιμο ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:

 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500,000€
 • Για μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και για επιχειρηματικές συστάδες (cluster)Στο ποσό των 250,000€.
 • Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150,000€.
 • Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100,000€
 • για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α΄ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), τις Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78) στο ποσό των 50,000€.

      iii. Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου

Τα επενδυτικά σχέδια να πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • δημιουργία νέας μονάδας,
 • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας,
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν,
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος νόμου είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή εχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Ατομική επιχείρηση,
 2. Εμπορική εταιρεία,
 3. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί. Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
 4. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
 5. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
 6. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επισήμανση:

Οι επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις πεντακόσιες

χιλιάδες (500.000) ευρώ και υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. 


4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων νοούνται οι κάτωθι:

 • Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικου.
 • Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.
 • Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 1. Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
 2. Η αγορά του συνόλου των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός).
 3. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
 4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στην σύμβαση προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά την λήξη της σύμβασης.
 5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν κτήρια) και μηχαλογικών εγκαταστάσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 1. μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 2. συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Επισήμανση:

Οι άνω δαπάνες πρέπει να:

 • Xρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχεειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένες με το έργο, για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 5 έτη ή 3 έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.
 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία δε μπορούν να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.
 • Να περιλαμβάνονται στα αποσβεστέα στοιχεία.

 

5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Προβέπονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

Α. Φορολογικη απαλλαγή

Το ποσό της απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με leasing και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

Β. Επιχορήγηση

δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,

Γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

Δ. Επιδότηση του κόστους της δημιουργικής απασχόλησης,

Αφορά το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δε λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Ε. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισιδήματος

Για επενδύσεις άνω των 20 εκατ. €

ΣΤ. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού μέσω ταμείου συμμετοχών με ίδια κεφάλαια ή επενδυτική χορηγία και σε δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδυνού άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις.

Επισήμανση:

Για τις περιπτώσεις Β & Γ, η επιχείρηση απαιτείται να έχει παρουσιάσει κέρδη για τουλάχιστον 1 χρήση μέσα στην τελευταία 7ετία. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με <7 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι ΚΟΙΝΣΕΠ, ΑΣ, ΟΠ, ΑΕΣ.


6. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της ενίσχυσης (ένταση της ενίσχυσης ) ορίζεται από την περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τη δραστηριότητα και το μέγεθος της επιχείρησης.

Αναλυτικότερα για τα ποσοστά ενίσχυσης και τις ειδικές περιοχές ενισχύσεων μπορείτε να δείτε εδώ :