ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Διαχείριση Εγκεκριμένων Επενδυτικών - Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Η τεχνογνωσία και η μακρόχρονη εμπειρία των συνεργατών μας, συνιστούν πολύτιμο σύμμαχο της επιχείρησής σας κατά την υποβολή των σχετικών αιτημάτων προόδου του έργου, με την προετοιμασία των δικαιολογητικών ελέγχου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποβολή τεχνικών εκθέσεων και την επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι την τελική αποπληρωμή της επένδυσής σας.

Πιο συγκεκριμένα, σας παρέχουμε καθ΄ όλη την περίοδο υλοποίησής του επενδυτικού σας έργου:

  • Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.
  • Συντονισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων πληρωμών προς την αρμόδια Υπηρεσία, στις διάφορες φάσεις υλοποίησης του έργου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
  • Υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτή στις επιτόπιες αυτοψίες των ελεγκτών των αρμόδιων  Υπηρεσιών, για τον έλεγχο της πορείας του έργου και την εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Συλλογή και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση των δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την απορρόφηση του μέγιστου επιτρεπτού ύψους επιχορήγησης.

Περισσότερα σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, μπορείτε να δείτε στο site που έχουμε δημιουργήσει αποκλειστικά για εσάς:

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συνεργαστούμε    espa_banner