ΕΛΟΤ 1429

Πιστοποίηση ΕΛΟΤ 1429 – Ανάπτυξη Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας

Το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429 καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, ώστε να μπορούν να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να υλοποιούν έργα δημοσίου χαρακτήρα και να βελτιώνουν συνεχώς την αποδοτικότητά τους.

Πιο αναλυτικά, οι οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 – «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημοσίου χαρακτήρα», εάν έχουν λάβει δημόσια χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν έργα του ΕΣΠΑ (Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς) 2014-2020. Σκοπός της πιστοποίησης είναι η αποδοτικότερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων και η εσωτερική βελτίωση της οργάνωσης του Οργανισμού.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας είναι μεταξύ άλλων:

 • Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.
 • Χρηματοδότηση έργων μέσω ΕΣΠΑ.
 • Έγκαιρος Προγραμματισμός έργων και ενεργειών.
 • Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση συμβάσεων σύμφωνα με τα εκάστοτε όρια της νομοθεσίας και τήρηση της διαφάνειας.
 • Επιμελής και συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου ή της δράσης με τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
 • Ορθή Οικονομική διαχείριση με βάση τα λογιστικά πρότυπα.
 • Εσωτερικός έλεγχος και βελτίωση διαδικασιών οργανισμού.

Ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση:

 1. Αρχική διάγνωση και εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου.
 2. Ανάπτυξη των διαδικασιών του Συστήματος.
 3. Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού για την εφαρμογή των διαδικασιών.
 4. Συμβουλευτική υποστήριξη έως και την απόκτηση του πιστοποιητικού.  espa_banner