ΕΛΟΤ 1435

Πιστοποίηση ISO 1435 – Υπηρεσίες Επικοινωνίας - Απαιτήσεις για Παρόχους

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το  πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους», που εκδόθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σε συνεργασία με την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ), είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Ν. 3688/2008, για τις εταιρείες επικοινωνίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Το πρότυπο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Η πιστοποίηση αφορά:

 • Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising Agencies)
 • Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)
 • Εταιρείες δημοσίων σχέσεων (Public Relations)
 • Εταιρείες προώθησης πωλήσεων και άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)
 • Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding και Design)

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους είναι μεταξύ άλλων:

 • Εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.
 • Συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς.
 • Αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας και της φήμης.
 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Καλύτερος διαχειριστικός έλεγχος συνεργατών και υπεργολάβων.
 • Καθορισμός και βελτίωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας με σαφή καθορισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσέλκυση νέων πελατών.
 • Εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων του οργανισμού.
 • Ευθυγράμμιση με το απαιτητικό και συνεχώς εξελισσόμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση:

 1. Αρχική διάγνωση και εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου.
 2. Ανάπτυξη των διαδικασιών του Συστήματος.
 3. Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού για την εφαρμογή των διαδικασιών.
 4. Συμβουλευτική υποστήριξη έως και την απόκτηση του πιστοποιητικού.  espa_banner