ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.)

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.)

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι η οικειοθελής δέσμευση των οργανισμών για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Οι οργανισμοί αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί έχουν στην διάθεσή τους διάφορα εργαλεία και πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνη, όπως

ISO 26000 : Αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Το ISO 26000 επικεντρώνεται σε 7 βασικούς πυλώνες της κοινωνικής ευθύνης: ανθρώπινα δικαιώματα, εργασιακές πρακτικές, περιβάλλον, πρακτικές δίκαιης λειτουργίας, ζητήματα καταναλωτών, συμμετοχή και ανάπτυξη κοινοτήτων.

SA8000 : Το σύστημα SA8000 είναι βασισμένο στις αρχές και τους κανόνες των διεθνών κανονισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως αποτυπώνονται στις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και την καθολική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης που ενθαρρύνει τους οργανισμούς να αναπτύσσουν, να διατηρούν και εφαρμόζουν κοινωνικά ευρέως αποδεκτές πρακτικές στους χώρους παραγωγής και εργασίας. Το πλαίσιο κριτηρίων πιστοποίησης SA8000, διαμορφώθηκε με βάση τις αρχές συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ISO.

SEDEX : Το Supplier Ethical Data Exchange (Ανταλλαγή Στοιχείων Ηθικής των Προμηθευτών) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα στο Λονδίνο προσβάσιμος σε οποιαδήποτε εταιρεία ανά τον κόσμο. Στον SEDEX συμμετέχουν επιχειρήσεις δεσμευμένες για διαρκή βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Οι εταιρείες προσχωρούν στον SEDEX, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό του σύστημα, να συμμετάσχουν στη διακυβέρνησή του και στις διάφορες ομάδες εργασίας, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με άλλα μέλη του SEDEX, καθώς και να αξιοποιούν τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που προσφέρει.

GC Mark: Αποτελεί πιστοποίηση για την επιβεβαίωση της κοινωνικής ευθύνης σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, εργασιακών πρακτικών, περιβάλλον, πρακτικές δίκαιης λειτουργίας, ζητήματα καταναλωτών.  Η εταιρεία μπορεί να αποκτήσει πιστοποίηση Verified Social Responsibility.

 • Συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης
 • Τεκμηρίωση της δέσμευση των οργανισμών για ένταξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας και φήμης
 • Δυνατότητα προσέγγισης νέων αγορών και ανάπτυξη νέων συνεργασιών
 • Πιστοποιητικό – “διαβατήριο” για την διεθνή αγορά

Ακολουθούμε συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση:

 1. Αρχική διάγνωση και εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου.
 2. Ανάπτυξη των διαδικασιών του Συστήματος.
 3. Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού για την εφαρμογή των διαδικασιών.
 4. Συμβουλευτική υποστήριξη έως και την απόκτηση του πιστοποιητικού.  espa_banner