Περιβαλλοντική Ευθύνη


Η «πράσινη επιχειρηματικότητα» αποτελεί μία ρεαλιστική δράση για την περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας. Είναι πλέον σαφές ότι οι σταδιακές εξελίξεις και οι ριζικές αλλαγές στην κοινωνία έχουν διαφοροποιήσει την εικόνα της εταιρικής ευθύνης.

Οι τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά τεχνολογίας, οι καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον, η αυξανόμενη πίεση των καταναλωτών για πιο ποιοτικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, η ενδυνάμωση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην παγκόσμια οικονομία, η σταδιακή εξασθένηση του παραδοσιακού ρόλου του κράτους, η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επιχειρηματική ηθική και στην εταιρική διακυβέρνηση, όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση μίας νέας επιχειρηματικής λογικής.

Αρχές:

 • Αειφόρος ανάπτυξη
 • Έμφαση στην πρόληψη και όχι στην αντιμετώπιση
 • “Ο ρυπαίνων πληρώνει”
 • Ευθύνη του παραγωγού
 • Υιοθέτηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (BAT, BATNEEC)
 • Ενημέρωση κοινού και συμμετοχή συμμετόχων (stakeholders)
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση: άμεσες & έμμεσες επιπτώσεις
 • Οριζόντια εφαρμογή / ενσωμάτωση σε άλλες πολιτικές

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις αρχές της περιβαλλοντικής ευθύνης πιστοποίησε τη δραστηριότητα της με το Διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 με αριθμό πιστοποιητικού 35109930- Ε.

Εντός του προγράμματος δράσεων που έχει αναλάβει να εφαρμόσει και υλοποιεί η εταιρεία μας για να προσδώσει πράσινο χαρακτήρα στις δραστηριότητες της και να προστατέψει το περιβάλλον, είναι:

Εξοικονόμηση ενέργειας

 • Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης
 • Κατασκευή ιστοσελίδας “energy saving”
 • Χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού χαμηλής κατανάλωσης

Ανακύκλωση

 • Ανακύκλωση χαρτιού
 • Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Ανακύκλωση μελανιών
 • Ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες). Η εταιρεία μας φιλοξενεί κάδο ανακύκλωσης της ΑΦΗΣ

Προμήθειες

Η εταιρεία μας προχωρά σε πλάνο εξεύρεσης “πράσινων” προμηθευτών καθώς και “πράσινων πιστοποιητικών” από τους υπάρχοντες προμηθευτές της.