Πιστοποίηση ISO 50001 – Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας


To Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Ενέργειας ISO 50001 είναι ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, σκοπός του οποίου είναι να επιτρέπει στους οργανισμούς να καθιερώσουν τα απαραίτητα συστήματα και διαδικασίες για τη βελτίωση της ενεργειακής τους επίδοσης, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης (improvement of energy performance), της ενεργειακής χρήσης (use), κατανάλωσης (consumption) και αποδοτικότητας (efficiency).

To εν λόγω πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα ή τη γεωγραφική τοποθεσία που επιθυμεί να:

 • Βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση με συστηματικό τρόπο
 • Δημιουργήσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
 • Βεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνο με την επίσημη ενεργειακή πολιτική της
 • Προβάλει τη συμμόρφωσή της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το ISO 50001, είναι βασισμένο στο κύκλο του Deming – μεθοδολογία PDCA (Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω – Βελτιώνω):

 • Σχεδιάζω – Plan: καθιέρωση των στόχων και των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αποτελεσμάτων, σε συμφωνία με την Ενεργειακή Πολιτική
 • Εκτελώ – Do: Εφαρμογή των διεργασιών
 • Ελέγχω – Check: Παρακολούθηση και μέτρηση των διεργασιών ως προς την Ενεργειακή Πολιτική, τους στόχους, και τις Νομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
 • Βελτιώνω – Act: Ανάληψη δράσης για την συνεχή βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας

Οφέλη εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας :

 • Μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ. προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια)
 • Περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια (Energy security), μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης
 • Παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές)
 • Καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Το πρότυπο για το Συστήμα Διαχείρισης Ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί ανεξάρτητα ή και ενσωματωμένο σε άλλα Συστήματα Διαχείρισης. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και το ISO 14001 (με τη δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο).

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.