Πιστοποίηση OHSAS (ΕΛΟΤ 1801) – Ανάπτυξη Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία


Το πρότυπο OHSAS 18001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο προσδιορίζει τις προδιαγραφές για τη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία. Στην Ελλάδα ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης ανέπτυξε το ΕΛΟΤ 1801 το οποίο βασίζεται στο πρότυπο OHSAS 18001.

Τα πρότυπα μπορούν να αναπτυχθούν σε όλα τα είδη των επιχειρήσεων που επιθυμούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα διαχείρισης για τον έλεγχο της επικινδυνότητας και την βελτίωση της ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας, το οποίο αποτελεί μείζον θέμα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία είναι μεταξύ άλλων:

  • Εναρμόνιση της επιχείρησης με τις νομοθετικές απαιτήσεις. Επικείμενες μειώσεις σε ασφαλιστικές διεκδικήσεις και μειωμένα ασφάλιστρα.
  • Βελτίωση των συνθηκών εργασίας (εντοπισμός, αξιολόγηση και διαχείριση όλων των δυνητικών κινδύνων) με συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
  • Μείωση των ατυχημάτων και χαμένων ανθρωποωρών.
  • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης απέναντι στους πελάτες και στο προσωπικό της.
  • Ικανότητα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
  • Αναγνώριση της επιχείρησης σε παγκόσμιο επίπεδο και βελτίωση της εικόνας της.
  • Συσχέτιση με τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001.
  • Χρήση των πιστοποιητικών ως εργαλείο marketing.

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.