Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Προϊόντων / Σήμανση CE


Ανάπτυξη & Πιστοποίηση προϊόντων – Σήμανση CE

 

H σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Το σήμα CE πάνω σε ένα προϊόν αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνηση του στην Ευρωπαϊκή αγορά και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Οι Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης (New Approach Directives) καθορίζουν δεσμευτικούς στόχους, τους οποίους στη συνέχεια υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν σε εθνικό δίκαιο και καθορίζουν:

 • Επακριβώς την ομάδα ή τις ομάδες των προϊόντων που καλύπτουν (πεδίο εφαρμογής οδηγιών),
 • Τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που πρέπει να ικανοποιούν τα προϊόντα και
 • Τις υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση των προϊόντων.

Οι Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης έχουν ειδικό χαρακτήρα περιλαμβάνοντας γενικές μόνον απαιτήσεις ασφαλείας και αποφεύγοντας τις τεχνικές λεπτομέρειες.

Οι κατασκευαστές οφείλουν να «μεταφράζουν» αυτές τις απαιτήσεις σε τεχνικές λύσεις και ένας από τους καλύτερους τρόπους για να το επιτύχουν είναι η χρήση των ειδικώς σχεδιασμένων ευρωπαϊκών προτύπων τα οποία καλούνται Εναρμονισμένα Πρότυπα.

Ανάπτυξη & Πιστοποίηση προϊόντων – Σήμανση CE

Η εφαρμογή των Εναρμονισμένων Προτύπων δεν είναι υποχρεωτική (εκτός αν υπάρχει νομοθετική απαίτηση) αλλά θεωρείται ότι παρέχει «τεκμήριο συμμόρφωσης» προς τις Οδηγίες για τις οποίες αναπτύσσονται.

Απευθύνεται σε:

 • Κατασκευαστές
 • Αντιπροσώπους
 • Εισαγωγείς
 • Διανομείς

Οφέλη:

 • Εκπλήρωση των νομοθετικών απαιτήσεων
 • Διαβατήριο στις επιχειρήσεις που επενδύουν στην εξωστρέφεια για την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά
 • Διακίνηση ασφαλών προϊόντων για τον χρήστη και το περιβάλλον
 • Αποφυγή προστίμων
 • Μείωση κόστους από πιθανές ανακλήσεις – αποσύρσεις προϊόντων
 • Αποφυγή ποινικών κυρώσεων
 • Τεχνικά και Εμπορικά πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού

Υπηρεσίες Define:
Η Define Solutions LTD με το έμπειρο στην πιστοποίηση προϊόντων στελεχιακό δυναμικό της (μέλος της εταιρείας μας είναι μηχανικός που εργάστηκε στο έργο ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την Εποπτεία της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης), δύναται να υλοποιήσει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Έρευνα σχετικά με τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση του προϊόντος (Ευρωπαϊκή / Εθνική νομοθεσία, Ευρωπαϊκά Πρότυπα, απαιτήσεις για Εργαστηριακές Δοκιμές, απαίτηση για Κοινοποιημένο Οργανισμό)
 • Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων
 • Εκπόνηση Ανάλυσης Κινδύνου προϊόντων και F.P.C.
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση των απαιτήσεων των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών προτύπων ή άλλων προδιαγραφών (π.χ ETAG)
 • Εκπόνηση του Τεχνικού Φακέλου
 • Συντονισμό για την διενέργεια των εργαστηριακών ελέγχων σε Κοινοποιημένους Οργανισμούς ή Διαπιστευμένα Εργαστήρια για την πιστοποίηση των προϊόντων
 • Σύνταξη της Δήλωσης Συμμόρφωσης
 • Εκπόνηση των στοιχείων σήμανσης
 • Σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης, συντήρησης
 • Παρουσία κατά την διενέργεια ελέγχων στους χώρους παραγωγής από Κοινοποιημένους Φορείς

Αν ενδιαφέρεστε για την υπηρεσία μας πατήστε εδώ.