Τελευταία Νέα


Επιχειρούμε Έξω

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι των ενισχύσεων θα μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα ή που […]


Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στόχος της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία τουριστικών […]


Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα

Δημοσιεύθηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020». Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ και η εμβέλεια της εφαρμογής της αφορά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η πρόσκληση […]


Αναβάθμιση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Μεσαίου Μεγέθους

Αναμένεται η νέα δράση  «Σύγχρονη Μεταποίηση», Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκ ευρώ με το 40% να αποτελεί δημόσια δαπάνη. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων δύναται να κυμαίνεται από 250.000-3.000.000 €. Το πρόγραμμα θα υλοποιείται στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΚ 651/2014. Τα Ποσοστά που ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων […]


Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας

Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας». Το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού είναι 30 εκ. ευρώ, από τα οποία το 50% είναι δημόσια δαπάνη. Κατά επενδυτικό σχέδιο το ύψος του προϋπολογισμού είναι από 250.000 ευρώ ως 2.500.000 ευρώ. Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται στα πλαίσια του Κανονισμού ΕΚ […]


Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων

Αναμένεται η νέα δράση με τίτλο « Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Τοπικής Εμβέλειας για την Μεταποίηση και Εφοδιαστική Αλυσίδα ». Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ. Η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 16 εκ. ευρώ ανάλογα με την κατανομή των πάρκων, τα οποία θα υποστηριχθούν, ανά περιφέρεια και τα άρθρα του ΕΚ 651/2014 που […]


Ολοκλήρωση υποβολής προτάσεων για τα 4 πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Η Define Solutions Ltd., ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές για τις αναμενόμενες δράσεις των επομένων μηνών προκειμένου να προετοιμαστούν ορθά και να βελτιώσουν τις πιθανότητες επιλεξιμότητας των επενδυτικών τους σχεδιών. Οι αναμενόμενες δράσεις που εντάσσονται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ είναι οι εξής: Η προκήρυξη του Β κύκλου των τεσσάρων […]


ERGOPLANT ENERGETIC

ΕΛΟΤ 1801 (OHSAS) Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά το Πρότυπο OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008