Horizon 2020


Το Πρόγραμμα εστιάζει σε 12 ερευνητικούς τομείς προς χρηματοδότηση, όπως είναι η εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές, η «πράσινη» ενέργεια, η ψηφιακή ασφάλεια, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, οι «έξυπνες» πόλεις, κ.α. Οι προσκλήσεις για το 2014/15 περιλαμβάνουν και 500 εκατ. ευρώ που προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος, προβλέπεται η δραστική περικοπή της γραφειοκρατίας και η απλούστευση κανόνων και διαδικασιών, ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα καινοτόμων επιχειρήσεων.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Συνολικός Προϋπολογισμός: περίπου 80 δισ. €.
 • Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα υπαχθούν κάτω από την «ομπρέλα» του HORIZON 2020.
 • Αλλαγή στόχευσης δίνοντας έμφαση περισσότερο στην καινοτομία σε σχέση με την έρευνα. Θα υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες υποστήριξης καινοτομίας για ΜμΕ (dedicated innovation actions for SMEs).
 • Κάλυψη ολόκληρης της αλυσίδας καινοτομίας.
 • Καθορισμός απλούστερων όρων συμμετοχής.

Οι καταλυτικές ημερομηνίες υποβολής προτάσεων είναι η 09/10/2014 και η 17/12/2014.

Ιδιαίτερη έμφαση στις κλήσεις του «Ορίζοντα 2020» δίδεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η ΕΕ έχει δεσμευθεί πολιτικά το 20% του προϋπολογισμού να διατεθεί για τις ΜμΕ, μέσω των πυλώνων “Κοινωνικές προκλήσεις” και “LEITs”, μέσω ενός νέου εργαλείου για τις ΜμΕ που θα διαθέσει πάνω από 500 εκατ. ευρώ το 2014 – 2015, μέσω μέτρων στήριξης υπό τον τίτλο “Καινοτομία στις ΜμΕ” και μέσω εργαλείων πρόσβασης σε κεφάλαια κινδύνου, συμπράξεων Δημοσίου/Δημοσίου με τη συμμετοχή των κρατών-μελών.

Ειδικότερα, αναφορικά μέσω του εργαλείου για τις ΜΜΕ το Πρόγραμμα στόχο έχει:

ü  Να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που υπάρχουν στα πρώιμα στάδια μιας ιδέας, στη διάρκεια της διεξαγωγής έρευνας υψηλού κινδύνου και καινοτομίας από τις ΜΜΕ, καθώς και η τόνωση πρωτοποριακών καινοτομιών.

ü  Να ενισχύσει όλους τους τύπους καινοτόμων ΜΜΕ που επιδεικνύουν ισχυρή φιλοδοξία για ανάπτυξη, εξέλιξη και διεθνοποίηση .

ü  Να παράσχει υποστήριξη για όλους τους τύπους καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των μη – τεχνολογικών, κοινωνικών καινοτομιών καθώς και καινοτόμων υπηρεσιών, δεδομένου ότι κάθε μια από τις δραστηριότητες αυτές έχουν σαφή προστιθέμενη αξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Για κάθε έργο θα υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό χρηματοδότησης όλων των φορέων. Για έργα καινοτομίας το ποσοστό θα είναι 70% ενώ για έργα έρευνας το ποσοστό θα είναι 100%. Για τις ΜΚΟ το ποσοστό χρηματοδότησης θα είναι 100% ανεξαρτήτως του είδους του έργου.
 • Συγκεκριμένο ποσοστό για τα έμμεσα κόστη (overheads): 25% των άμεσων δαπανών (μη συμπεριλαμβανομένων Υπεργολάβων, δαπάνες τρίτων και οικονομική ενίσχυση τρίτων μερών). Σχετικά με τις μεγάλες εταιρείες θα βγει οδηγός της Κοινότητας για το πώς θα μπορούν να μεταφέρουν ορισμένα από τα έμμεσα κόστη στα άμεσα.
 • Μείωση του χρόνου για την υπογραφή Σύμβασης: 5 (έως ανακοίνωση αποτελεσμάτων)+3 μήνες (έως υπογραφής της Σύμβασης).
 • Εισάγονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜμΕ, που προβλέπουν ενίσχυση σε 3 φάσεις:

Η Φάση 1 (Φάση Βιωσιμότητας) θα επιτρέψει την αξιολόγηση του τεχνολογικού και εμπορικού δυναμικού ενός έργου/ιδέας. Στην συνέχεια, θα εξεταστεί η βιωσιμότητα της ιδέας , θα αξιολογηθούν οι κίνδυνοι, το καθεστώς των πνευματικών δικαιωμάτων, η αναζήτηση εταίρων, η σχεδίαση της μελέτης, η πρόθεση πιλοτικής εφαρμογής της ιδέας, το επιχειρηματικό σχέδιο της ιδέας.

Φάση 2 : μια κύρια χρηματοδότηση θα παραχωρείται στην ΜμΕ για να αναλάβει την έρευνα και την ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην επίδειξη του προϊόντος/υπηρεσίας και την αναπαραγωγή της αγοράς (market replication). Ειδικότερα, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, τον έλεγχο, την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών , τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κλιμάκωση της ιδέας (τμήματα αγοράς , διαδικασίες κλπ. ) , η αντιγραφή της αγοράς , εμπλουτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο προϊόντος/υπηρεσίας.

Φάση 3 (Φάση Εμπορικής Εκμετάλλευσης): Οι ΜμΕ θα υποστηρίζονται έμμεσα μέσω απλοποιημένης πρόσβασης σε κεφάλαια και συμμετοχικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία (VCs, Business Angels, κλπ.).

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας φάσης θα επιτρέψει σε μια ΜμΕ να προχωρήσει στην επόμενη.

 • Βεβαιώσεις Ορκωτών λογιστών θα απαιτούνται μόνο για τις τελικές πληρωμές και όταν η συνολική χρηματοδότηση των άμεσων δαπανών και του μέσου κόστους προσωπικού είναι μεγαλύτερο από 325.000 €.
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για πιστοποιητικά μέσου κόστους προσωπικού. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν οι ιδιοκτήτες των εταιρειών να λαμβάνουν πληρωμή, μιας και θα μπορούν να εξομοιώνονται με το υπόλοιπο προσωπικό.
 • Εκ των υστέρων έλεγχοι (ex-post audits) σε ολοκληρωμένα έργα θα γίνονται μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία αποπληρωμής. Κριτήρια για την επιλογή των εταίρων στους οποίους θα γίνεται έλεγχος θα είναι α) η πιθανή κακή προϊστορία του φορέα και β) η μεγάλη του συμμετοχή και απορρόφηση κονδυλίων από έργα του Horizon 2020.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα λαμβάνονται υπόψη 3 κριτήρια:

 • Αρτιότητα πρότασης (Excellence).
 • Aντίκτυπος (Impact).
 • Ποιότητα και Αποδοτικότητα Υλοποίησης (Quality and Efficiency of Implementation).

Σε περίπτωση ίδιας συνολικής βαθμολογίας μεταξύ προτάσεων, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στον Αντίκτυπο της πρότασης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Για λόγους ευκολίας οι ετήσιες συνολικές παραγωγικές ώρες καθορίζονται σε 1.720 (περίπου 144 ώρες/μήνα). Υπάρχει βέβαια και η ελευθερία ο εκάστοτε φορέας να ακολουθεί τον συνηθισμένο τρόπο που υπολογίζει τις παραγωγικές ώρες του προσωπικού του χωρίς να λαμβάνει υπόψη το παραπάνω νούμερο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώνει τις παραγωγικές ώρες, κατά την διενέργεια του ελέγχου από την Κοινότητα.

Για μέλη της Ομάδας Έργου που θα δουλεύουν 100% του χρόνου τους σε κάποιο έργο, δεν θα απαιτούνται timesheets.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ICT (Information Communication Technologies): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: νέα γενιά συστημάτων και δομικών τμημάτων, Μελλοντικό Internet, Τεχνολογίες και διαχείριση περιεχομένου, Ρομποτική, κ.α.
Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 694 εκατ. €.
 • ICT Δράσεις Καινοτομίας
ICT 37 – Open Disruptive Innovation Scheme: Χρηματοδότηση ΜμΕ. 3 cut-off ημερομηνίες 18/6, 24/9, 17/12.
 • ICT 14 – Advanced 5G Network Infrastructures for Future Internet (“low cost radio access supporting low rate IoT & very high rate (>1 Gbits/sec) access”, “radio, optical, cooper based backhaul/fronthaul integration).

Factories of the Future (FoF): Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν στις βιομηχανίες του μέλλοντος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Βελτιστοποίηση διαδικασιών για βιομηχανικούς πόρους, ευφυής χρήση ενέργειας και άλλων βιομηχανικών πόρων, συμβίωση ανθρώπου-ρομπότ, έξυπνες βιομηχανίες ελκυστικές στους εργαζόμενους, κ.α.
Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 116 εκατ. €.
 • Energy: Συνεργατικές δράσεις έρευνας ή/και καινοτομίας στις τεχνολογίες ευφυούς χρήσης ενέργειας, καθώς και στις τεχνολογίες χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος. Χαρακτηριστικά προγράμματος:
 Ενδεικτικοί θεματικοί τομείς: Ευφυής ενέργεια (κτήρια, θέρμανση/ψύξη βιομηχανία, κτλ), ανταγωνιστική ενέργεια χαμηλού άνθρακα, έξυπνες πόλεις και κοινότητες, ΜμΕ και το γρήγορο μονοπάτι για την καινοτομία στην ενέργεια, κ.α.
Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι περίπου 560 εκατ. €.
 • FET (Future and Emerging Technologies): Συνεργατική έρευνα για αλλαγή του υπάρχοντος επιπέδου τεχνογνωσίας και έρευνας. Στόχος είναι η ανακάλυψη νέας, break-through τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικά υποβολής:
Ανοιχτό 24/7 για υποβολή προτάσεων (ύπαρξη 3 cut-off ημερομηνιών).
Υποβολή πρότασης 15 σελίδων.
1 στάδιο υποβολής, 1 στάδιο αξιολόγησης.
Εξειδικευμένα στον χαρακτήρα του προγράμματος κριτήρια αξιολόγησης.
 • SMART CITIES (Innovation Actions): Χαρακτηριστικά προγράμματος:
Ο Π/Υ προγράμματος για το 2014 είναι 89 εκατ. € και για το 2015 είναι 107 εκατ. €.
Συμπράξεις Δήμων και βιομηχανίας.
Π/Υ έργων: 18-25 εκατ. €.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΛΩΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι 3 βασικοί πυλώνες του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και οι δράσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από τους πυλώνες:

Πυλώνας “Επιστημονική Αριστεία”

 • Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
 • Δράσεις Marie Skłodowska –Curie.
 • Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (FET).
 • Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των e-Υποδομών).

Πυλώνας “Βιομηχανική Υπεροχή” – Υπεροχή στις ευρείας εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες (LEITs)

 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).
 • Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα υλικά, Βιοτεχνολογία και Τεχνολογίες Παραγωγής.
 • Διάστημα.
 • Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου (χρηματοδοτικά μέσα).
 • Καινοτομία στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Εργαλείο για τις ΜμΕ (SME Instrument).

Πυλώνας “Κοινωνικές Προκλήσεις”

 • Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία.
 • Ασφάλεια των τροφίμων / βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία / θαλάσσια, ναυτιλιακή και χερσαίων υδατικών πόρων έρευνα και βιο-οικονομία.
 • Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια.
 • Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές.
 • Δράση για το κλίμα, το περιβάλλον, η αποδοτικότητα των πόρων και οι πρώτες ύλες.
 • Ευρώπη σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο – κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες.
 • Ασφαλείς κοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για την βέλτιστη καθοδήγηση σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας.

ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ

Ανοικτές κλήσεις για υποβολή προτάσεων:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ HORIZON 2020:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html